Projekt aktywizacji zawodowej dla byłych więźniów (i nie tylko) z terenu Małopolski

Bezpłatne wsparcie osób opuszczających jednostki pentencjarne i placówki w powrocie na rynek pracy.

O PROJEKCIE

FORMY WSPARCIA
Fundacja Sustinae w okresie 01 października 2018 roku – 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt
„Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż.,
zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
?Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań : 4 godz../os.
? Doradztwo zawodowe: 5 godz./os.
? Poradnictwo psychologiczne: 8 godz./os. dla 6 os.
? Pośrednictwo pracy
? Trening umiejętności psychospołecznych – warsztaty grupowe
? Trening zatrudnienia wspieranego dla 10 os.
? Szkolenia zawodowe do 150 godz.
? Trzymiesięczne płatne staże zawodowe, wynagrodzenie w wys. 1019,06 zł netto/m-c
? Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
? Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi w kwocie 415,6 zł na 3 m-ce
? Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, jak
również pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilnoprawnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkających na
terenie województwa małopolskiego, które w ciągu ostatnich 2 lat:
? opuściły pieczę zastępczą
? opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
? opuściły specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
? zakończyły naukę w szkole specjalnej
? opuściły zakład pracy chronionej
? opuściły zakład karny lub areszt śledczy
? opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
oraz matki obecnie przebywające w domu samotnej matki.

NABÓR DO PROGRAMU
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze Fundacji Sustinae, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków lub
zgłoszenia chęci udziału w projekcie telefonicznie: +48 883 340 209, na adres e-mail:
rekrutacja@fundacjasustinae.org.
Nabór trwa do wyczerpania miejsc w projekcie.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
formalnych tj. oświadczenie o opuszczeniu w ciągu 2 ostatnich lat instytucji pieczy zastępczej,
młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodki socjoterapii, zakładu
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, szkoły specjalnej,
specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego,
zakładu pracy chronionej, o przebywaniu w domu samotnej matki. W przypadku osób z
niepełnosprawnością – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny
dokument.

O FUNDACJI
Fundacja Sustinae od 2012 r. działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane
do zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż., osób z
niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Stale współpracuje m.in.
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, instytucjami oświaty, uczelniami
wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *