Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują.

Wybrane obszary działalności Stowarzyszenia:

 1. prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej m.in. w zakresie:
  1. prowadzenia jadłodajni dla ubogich, noclegowni/schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, zbiórek rzeczowych, żywnościowych i finansowych, banku chleba, ośrodka kolonijnego i wypoczynkowego, prowadzenie łaźni dla ubogich,
  2. udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych, poszkodowanych, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz opuszczających placówki penitencjarne,
 2. prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, oraz szeroko rozumianego poradnictwa społecznego w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień,
 3. podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
 4. prowadzenie działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym
 5. prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi, w szczególności alkoholizmem i narkomanią, oraz terapii i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych

W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje:

 • Gorzowskie Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi Im. Jana Pawła II . Na terenie obiektu funkcjonują m.in.: Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski; Regionalny Bank Żywności; Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym; Schronicsko dla Bezdomnych; Dział Pomocy Rzeczowej
 • Centrum Wychodzenia z Bezdomności
 • Jadłodajnia dla Ubogich

E-mail: biuro@bratkrystyn.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.