Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zawiercie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –

Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

Nr tel. 32 67 22 134 (czynne: poniedziałek-piątek 07:00-15:00)

e-mail: mops@mopszawiercie.pl

http://www.mopszawiercie.pl/

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności rodzinne, psychologiczne i prawne świadczone jest osobom i rodzinom mającym trudności życiowe czy wymagającym pomocy lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo winno być udzielane bez względu na dochód osoby/rodziny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu porady i konsultacje udzielane są w:

I. Porady i konsultacje prawne udzielane są w zakresie:
–  prawa rodzinnego i opiekuńczego
–  zabezpieczenia społecznego

Porady prawne udzielane są:
przy ul. Piłsudskiego 47
pokój nr 5 – I piętro

tel. 032-6727701, 032-6722134

Konsultacji i porad udziela się osobom i rodzinom, które wykazują potrzebę wsparcia  w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Podstawą do udzielania porad i konsultacji jest skierowanie – karta konsultacyjna, wystawiona przez rejonowego pracownika socjalnego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o poradę.

II. Porady i konsultacje psychologiczne:
1) w Terenowym Punkcie Pracy Socjalnej przy ulicy Pastewnej 6 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 – 9.00 i od 14.00 – 15.00 , tel. 032-6703140
2) w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 48, w którym mieści się Hostel Pomocy Społecznej dla ofiar przemocy domowej, tel. 032-6708070.
Specjalistyczna pomoc psychologiczna adresowana jest do mieszkańców Zawiercia. Korzystanie z pomocy psychologicznej jest całkowicie dobrowolne. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać z każdym problemem, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. W przypadku osób  niepełnosprawnych, dla których dotarcie do siedziby MOPS stanowi znaczne   utrudnienie,   istnieje   możliwość   udzielenia   konsultacji psychologicznej bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby wymagającej specjalistycznego wsparcia. Pomoc psychologiczna udzielana jest w formie konsultacji,  poradnictwa  i  mediacji  rodzinnych.

III. Terenowe Punkty Pracy Socjalnej.
Interwencja kryzysowa
Interwencja   kryzysowa   stanowi   zespół   interdyscyplinarnych   działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencja
kryzysowa obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W zależności od sytuacji rodziny/osoby terenowy pracownik socjalny konsultuje przypadek ze specjalistami danego obszaru działania.

IV. Praca socjalna realizowana przez terenowych pracowników socjalnych.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy l koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Pracownikom socjalnym realizującym w rejonach opiekuńczych zadania z ustawy o pomocy społecznej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

poniedziałek-piątek 07:00-15:00
Józefa Piłsudskiego 47
Zawiercie 42 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć