Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Młyńska 12a, pok. 3, tel. 71 313 25 17

Przyjmuje interesantów podczas dyżurów w każdy czwartek od godz. 16.30 do 18.00. W tym terminie można również spotkać się z przewodniczącym MKRPA Czesławem Miłoszem.

Wydział Profilaktyki Uzależnień realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy.

Do zadań Wydziału Profilaktyki Uzależnień należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wraz z preliminarzem przewidywanych wydatków,
 • koordynacja i nadzór merytoryczny nad wykonaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • koordynacja działań wszystkich podmiotów realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki,
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, polegający m.in. na:

♦ zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
♦ udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc,
♦ prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • wdrażanie ogólnopolskich i autorskich programów profilaktycznych,
 • nadzór nad działalnością prowadzoną w świetlicach środowiskowych,
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy,
 • koordynacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wstępne przygotowanie zakresu programów i umów realizatorów zadań, wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki,
 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • prowadzenie bieżącej działalności informacyjno-konsultacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla mieszkańców Miasta,
 • współpraca z podmiotami realizującymi zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy.
 • Naczelnik Wydziału pełni funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Młyńska 12A
Oława 55-200 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć