Fundacja Chrześcijańska NEBO

Fundacja Chrześcijańska NEBO jest organizacją pozarządową, której misją jest zmniejszenie deficytu jednostek i całych grup, osób samotnych, dzieci, rodzin znajdujących się w kryzysie, osób wykluczonych społecznie bez względu na powód wykluczenia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo.

Poprzez swoje działania zespół stara się kształtować właściwe postawy i relacje obowiązujące w zdrowej społeczności, oparte na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

W 2016 r. Fundacja realizuje program: Program pomocy postpenitencjarnej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzin finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Program pomocy postpenitencjarnej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzin” ma na celu ułatwienie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, stworzenie warunków do zapobiegania powrotom do przestępstwa oraz wsparcie rodzin osób przebywających/opuszczających zakłady karne/areszty śledcze.

Głównym założeniem projektu jest indywidualna praca z beneficjentem programu i jego rodziną trwająca około 12 miesięcy. Celem jest systematyczna praca z beneficjentem, tak aby realnie zmieniła się jego sytuacja życiowa i nie powielał dawnych wzorców zachowania łącznie z powrotem do przestępstwa.

Program zakłada pomoc na wielu płaszczyznach:
• zdiagnozowanie sytuacji osadzonego i jego rodziny oraz podjęcie stosownych działań
• przygotowanie więźnia do opuszczenia zakładu karnego i stworzenie „planu powrotowego”, który da mu szansę na zmianę dotychczasowego życia
• pomoc w przystosowaniu się do warunków wolnościowych po opuszczeniu zakładu karnego/aresztu śledczego
• doradztwo w zakresie spraw rodzinnych i socjalno-bytowych
• pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych skazanych i ich rodzin
• analizowanie przewidywanych trudności readaptacyjnych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej i opracowanie sposobów ich przezwyciężenia
• pomoc w nawiązaniu kontaktów z instytucjami pomocowymi i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia jak najszerzej pojmowanej pomocy postpenitencjarnej
• przygotowanie rodziny na przyjęcie osadzonego członka rodziny
• objecie opieką dzieci osób osadzonych i pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowo – szkolnych
• objecie pomocą starszych krewnych osób osadzonych niejednokrotnie żyjących samotnie w ubóstwie
• podjęcie działań profilaktycznych w celu zatrzymania ,,błędnego koła” powielania rodzinnych patologii wśród młodzieży osób pozbawionych wolności bądź tych, które opuściły jednostki penitencjarne.

W ramach projektu zapewniona jest pomoc psychologiczna, prawna, zawodowa, administracyjna oraz rzeczową.

Adres mailowy:
biuro@fundacjanebo.pl

1 review

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *