Dom Na Granicy

zakwaterowanie, terapia, pomoc rzeczowa, poradnictwo

Dom Na Granicy Chrześcijańskiej Misji Teen Challenge Odział w Winiarczykówce prowadzi oddziaływania skierowane do osób wykluczonych społecznie i zagrożonych patologią społeczną: bezdomnych, uzależnionych i osób w trudnej sytuacji życiowej, również tych w podeszłym wieku (dla których często nie ma już miejsc  w ośrodkach leczenia uzależnień, a z powodu uzależnienia nie są też przyjmowani do Domów Pomocy Społecznej). Powyższe działania mają na celu ich readaptację społeczną, powrót do pełnego funkcjonowanie w społeczeństwie, motywowanie do wychodzenia z bezdomności,   a w przypadku występowania uzależnienia do podjęcia terapii. Placówka ściśle współpracuje  z naszym Ośrodkiem w Łękini, do którego kierowane są osoby wymagające leczenia. Pensjonariuszom oprócz całodobowego pobytu zapewniana jest również fachowa pomoc terapeutyczna w ramach grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych.

adres: Winiarczykówka 1, 34-483  Lipnica  Wielka 34-483  

 

Regulamin Domu Na Granicy (skrócony):

 • Zgłaszam  się  dobrowolnie,   ponieważ  wiem,  że potrzebuję pomocy. Zasadniczą pomoc  jaką mogę tutaj otrzymać polega na  poznawaniu Biblii i wartości, które ona  zawiera oraz na wprowadzaniu ich w swoje życie.
 • Przyjęcie do Domu Na Granicy odbywa się na prośbę zainteresowanego i na podstawie decyzji  kierownika placówki.
 • W czasie pobytu na terenie Domu jak i poza nim obowiązuje całkowita abstynencja od alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz innych substancji  psychoaktywnych, których zabrania się wnoszenia na teren placówki. Za łamanie tej zasady możliwe jest natychmiastowe wydalenie z Domu.
 • Osoby przebywające w Domu Na Granicy zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez pracowników placówki.
 • Na terenie Domu Na Granicy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 • Osoby przebywające w Domu mają obowiązek między innymi: poddawania się wymaganym badaniom lekarskim, poddawania się zabiegom higienicznym, utrzymywanie porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach, zgłoszenia dyżurującemu pracownikowi konieczności całodniowego opuszczenia Domu (np. zakupy, sprawy służbowe, praca na zewnątrz) oraz zgłoszenia powrotu do Domu.
 • Zabrania się wprowadzania do Domu osób postronnych, nie posiadających ważnego skierowania upoważniającego do przebywania w placówce. Odwiedziny domowników przez rodzinę lub osoby bliskie (wspierające i promujące trzeźwienie) na terenie Domu, mogą  odbywać się, tylko za zgodą kierownika placówki.
 • Leki zalecone przez lekarza wolno stosować za wiedzą personelu. Nie wolno posiadać leków nie przepisanych przez lekarza.
 • Nie wolno stosować przemocy i używać wulgaryzmów.

Warunki przyjęcia do Domu Na Granicy

 • o przyjęciu do placówki decyduje dyrekcja placówki,
 • w przypadku osób bezdomnych zasadniczo współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, dlatego osoba bezdomna starająca się o przyjęcie do naszej placówki, powinna mieć decyzję macierzystego OPS o zgodzie na refundację kosztów pobytu,

wszelkie dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 182610911

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lipnica Wielka 34-483 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć