Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnego miejsca zamieszkania. Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne środki do życia jego mieszkańcom.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Tarnowa, z powiatu tarnowskiego, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu (do trzech dni) i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym dłużej w nim pozostać.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ul. Prostopadłej 9A prowadzi Schronisko, Noclegownię i Łazienkę, które są współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa na podstawie Umowy z dnia 31.12.2010 r. o realizację zadania pn.: „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Żywność  mogą uzyskać osoby posiadające decyzje z MOPS lub GOPS

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn niesie swoim mieszkańcom następującą pomoc:

 • stwarza bezdomnym niezbędne warunki godziwego życia
 • pomaga w uzyskaniu psychicznej i duchowej równowagi, odkryciu własnej godności i wartości swojego życia, w podjęciu próby odnalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie i rodzinie,
  a także w zrozumieniu swych społecznych
  i rodzinnych obowiązków
 • zapewnia pomoc socjalną i prawną (uzupełnienie dokumentów, poszukiwanie pracy, staranie
  o świadczenia socjalne, poradnictwo prawne)
 • zapewnia niezbędną pomoc medyczną
 • organizuje spotkania z psychologiem
 • zapewnia posługę duszpasterską
 • prowadzi pogadanki i dyskusje, projekcję ciekawych filmów
 • mobilizuje mieszkańców Domu do podejmowania pracy, obowiązków domowych i odpowiedzialności za wspólne mienie
 • stwarza mieszkańcom warunki do życia w trzeź-wości przez pomoc w organizowaniu wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gorący posiłek, suchy prowiant Pon.-pt. 13:00-14:00
Prostopadła 9A
Tarnów 33-100 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć