Dolnośląska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem nr 261 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym powołał Dolnośląską Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającą przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Obszar działania Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym obejmuje teren województwa dolnośląskiego, należący do właściwości miejscowej: Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Świdnicy.

W skład Prezydium Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym wchodzą:

1. Przewodniczący Rady – SSO Marcin Sosiński, Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu;

2. Wiceprzewodniczący Rady –

3. Sekretarz Rady – Grzegorz Miśta, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu;

4. Aleksandra Jabłońska – Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

5. Małgorzata Klaus – prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;

6. Wiesław Zwiefka – p.o. Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu;

7. dr hab. Tomasz Kalisz prof. nadzw. UWr;

8. Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

W skład Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym wchodzą zaproszeni przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedstawiciele wyznaczeni przez:

 1. wojewodę,
 2. prezesów sądów okręgowych,
 3. prokuratorów okręgowych,
 4. kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego,
 5. dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 6. wojewódzkiego kuratora oświaty,
 7. komendanta wojewódzkiego policji,
 8. szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego,
 9. organy wykonawcze samorządu terytorialnego,
 10. dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, położonych w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Zasady i tryb powoływania rad terenowych oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz. 723 ze zm.).
Rada Główna i rady terenowe działają w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sądowa 1
Wrocław Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć